طریقه نصب اسکین اسلحه درکانتر استریک

طریقه نصب اسکین اسلحه درکانتر استریک

اسکین ها را در آدرس های زیر کپی نمایید:


اسکین اسلحه بازی Counter strike:
cstrike\models

اسکین پلیر بازی Counter strike:
cstrike\models\player

صدای اسلحه ها در بازی Counter strike:
cstrike\sound\weapons

اسکین اسلحه بازی CS Condition Zero:
czero\models

اسکین پلیر بازی CS Condition Zero:
czero\models\player

صدای اسلحه ها در بازی CS Condition Zero:

czero\sound\weapons